Free-to-Read Modern Japanese Fiction

• Eisuke Aikawa

• Maru Ayase

• Fumiko Enchi

• Kaori Ekuni

• Taiyo Fujii

• Kaori Fujino

• Hideo Furukawa

• Kanji Hanawa

• Maha Harada

• Moe Haruno

• Kyoko Hayashi

• Lafcadio Hearn

• Nakai Hideo

• Keiichiro Hirano

• Toshiyuki Horie

• Tomoyuki Hoshino

• Natsuko Imamura

• Kotarao Isaka

• Sota Ishiki

• Akiko Itoyama

• Keishi Kajifune

• Masami Kakinuma

• Mitsuyo Kakuta

• Hiromi Kawakami

Learn more about Hiromi Kawakami with the RJL podcast.

• Mieko Kawakami

Learn more about Mieko Kawakami with the RJL podcast.

• Sachiko Kishimoto

• Kou Machida

• Kuzuha Makino

• Aoko Matsuda

• Masashi Matsuie

• Shun Medoruma

• Yu Miri

• Kenji Miyazawa

• Nako Mori

• Tomihiko Morimi

Learn more about Tomihiko Morimi with the RJL podcast.

• Yukiko Motoya

• Haruki Murakami

• Ryu Murakami

• Sayaka Murata

Learn more about Sayaka Murata with the RJL podcast.

• Kyoko Nakajima

• Kaho Nakayama

[list is currently being updated and reformatted]

Anthologies

Thank you to Asymptote, Book Shorts, Chicago Review, Granta, Electric Literature, Note, Project Gutenberg, Lunch Ticket, Samovar, Words without Borders, authors, translators, and all those who make Japanese literature more accessible to English-language readers.